SterBios - Testy luminometryczne

Testy luminometryczne

Bioluminescencja

Bioluminescencja to zdolność organizmów żywych do emisji światła. Cecha ta wystąpiła przeszło 30 razy, zupełnie niezależnie, w trakcie ewolucji życia na Ziemi i związana jest z przeprowadzaniem specyficznych reakcji enzymatycznych. Cząsteczka związku chemicznego tzw. lucyferyny, w obecności tlenu, jonów magnezu oraz enzymów (lucyferaz) ulega utlenieniu do oksylucyferyny. Reakcja ta uwalnia energię z rozkładu ATP (rozerwaniu ulegają 2 wysokoenergetyczne wiązania między resztami fosforanowymi), która jest emitowana do środowiska w postaci kwantów światła. Natężenie światła jest wprost proporcjonalne do ilości ATP w środowisku. 

Aktywność lucyferazy badano obserwując robaczki świętojańskie, a obecnie enzym ten otrzymuje się metodami technologii genetycznej, modyfikując cząsteczkę w zależności od zastosowania. 

Jak wykorzystać bioluminescencję w kontroli jakości?

Wszystkie organizmy żywe (w tym mikroorganizmy takie jak bakterie, drożdże czy pleśnie), występujące na Ziemi, zawierają w komórkach ATP (adenozynotrójfosforan), który jest dla nich związkiem wysokoenergetycznym. Monitorując obecność ATP w próbce można wstępnie określić poziom czystości próbek środowiskowych.